HAKKIMIZDA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde, 1994-1995 döneminde lisans düzeyinde eğitim-öğretime başlanmıştır ve hâlen sürdürülmektedir. Bunun yanında 2003-2004 döneminden itibaren II. öğretimde de eğitim-öğretim verilmektedir. I. ve II. öğretime her yıl ortalama 60’ar öğrenci alınmaktadır.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün ders programı, Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili, Eski (Klâsik) Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı ve Türk Halk Edebiyatı ana bilim dallarından konuları kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. İlk dört yarıyılda zorunlu ve temel bilgileri kapsayan dersler, son dört yarıyılda ise öğrencilerin ilgi duydukları bilim alanlarında yoğunlaşmalarını sağlayan seçmeli dersler daha çok bulunmaktadır. Derslerde konular bilim alanlarında uzman öğretim üyeleri tarafından yeterince ayrıntılı bir şekilde işlenmekte, uygulamalar yaptırılmaktadır. Bu bağlamda teknolojinin sunduğu imkânlardan (bilgisayar, tepegöz, slayt, video) yararlanılarak çağdaş anlamda bir öğrenme ortamı sağlanmaktadır Ayrıca verilen araştırma ödevleriyle öğrencilerin daha derinlemesine bilgilenmesi sağlanmaktadır. Mezuniyet için, zorunlu ve seçmeli derslerden toplam 240 AKTS  gerekmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde 16 öğretim üyesi, 7 araştırma görevlisi ile eğitim hizmeti verilmektedir. Bölümde şu anda 7 profesör, 5 doçent, 4 doktor öğretim üyesi ve 2'si doktor olmak üzere 7 araştırma görevlisi çalışmaktadır. Öğretim elemanları derslerinin yanında bilimsel araştırmalar yapmakta, alanlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde kongre ve sempozyumlara katılmaktadır. Bölümde 2002 yılından itibaren "Türkoloji Günleri" adıyla bir yaz okulu düzenlenmektedir. Ayrıca, IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu da 22-24 Aralık 2011 tarihleri arasında Bölümümüz tarafından gerçekleştirilmiştir.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde, "öğrenci merkezli" bir eğitim-öğretim anlayışı egemendir: Ders ve sınav programlarının belirlenmesinde öğrenciler, sınıf temsilcileri aracılığıyla etkindir. Öğrencilerin bilim ve sanat çalışmaları için ortam hazırlanmakta ve desteklenmektedir. Bölüm faaliyetlerine, Öğrenci Temsilciler Kurulu, üyelerinin çoğu Bölüm öğrencilerinden oluşan Edebiyat Topluluğu, Metin Bilim Topluluğu ve Yaratıcı Yazarlık Topluluğu etkin bir şekilde katılmaktadır. Eğitim-öğretim yılı boyunca çeşitli panel, konferans ve okuma günleri düzenlenmektedir.


MSKÜ Türk Dili ve Edebiyatı Programının Amaçları
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün amacı, Türk Yüksek Öğretiminin temel amaçları çerçevesinde Türk dilinin yapısı ve gelişimi; Türk edebiyatının dönemleri, şahsiyetleri, eserleri ve özellikleri; Türk kültürü konularında bilgili; ulusal kültürünün bilincinde ve evrensel kültürle barışık; yaratıcı düşünce sahibi; çalışma yöntem ve disiplini kazanmış; çözüm üretebilen elemanlar ve araştırmacılar yetiştirmektir. Ayrıca Muğla yöresinin dil ve kültür özelliklerinin araştırılmasına katkıda bulunulmaktır.

1. 
Yurt içinde ve dışında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda Türk dili, edebiyatı ve kültürünü öğreten ve tanıtan,

2. Ortaöğretim basamağında yer alan devlet okulları ve özel okullarda bilimsel bir yaklaşımla yeni nesiller yetiştiren,

3. Yurt içi ve dışı üniversitelerde akademik kariyerini geliştirmek için lisansüstü çalışmalar yapan,

4. Medya ve iletişim alanında destek çalışanı mezunlar yetiştirmektir.

Program Öğretim Amaçları
1. Türk dili ve edebiyatının yazılı ve sözlü kaynaklarını bilimsel ölçütler ışığında anlama, yorumlama ve eleştirme becerisi kazandırılması.

2. Türkçenin yazılı ve sözlü her alanda etkin ve doğru kullanımının sağlanması. 

3. Türk dili ve edebiyatının bilgi birikimine katkıda bulunabilecek donanım ve becerinin kazandırılması. 

4.Mesleki ve etik sorumluluk bilincinin kazandırılması. 

5. Yaşam boyu öğrenme bilinci ile araştırma ve geliştirmeye odaklı olma konusunda farkındalık kazandırılması. 

6. Alan bilgilerini mesleki yaşamında kullanma ve aktarma becerilerinin kazandırılması. 

7. Disiplinlerarası çalışabilme vizyon ve becerisinin kazandırılması.


Program Çıktıları
I. Türk Dili ve Edebiyatı alanında yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi.
 
II. Türk Dili ve Edebiyatı alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun inceleme, araştırma, yorumlama yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 
III. Bir dönemi, eseri veya metni anlama, yorumlama, ilgili sorunları çözme ve çağdaş̧ yöntem ve kuramları uygulama becerisi.
 
IV. Öğretim programlarında en az 2 alan dışı ders almış̧ olma.
 
V. Alan uygulamaları için gerekli olan çağdaş̧ araçları seçme, kullanma, geliştirme ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 
VI. Türk Dili ve Edebiyatı alanına göre tasarlama, veri toplama, sonuçları analiz etme, arşivleme, metin çözme ve yorumlama becerisi.
 
VII. Bireysel olarak ve takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
 
VIII. Türkçeyi doğru, güzel ve etkili bir biçimde kullanma bilgi ve becerisini ve en az bir yabancı dil bilgisi kazandırma.
 
IX. Yasam boyu öğrenme bilinci ile bilgiye erişebilme kültürünü, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme, kendini sürekli yenileme becerisi.
 
X. Mesleki etik ve sorumluluk bilinci.
 
XI. Türk Dili ve Edebiyatı alanındaki bilgi birikiminin evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (çevre sorunları, ekonomi, sürdürülebilirilik vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
 
XII. Türk Dili ve Edebiyatı alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.
 
XIII.  Türk Dili ve Edebiyatı alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında kullanır, çözümler ve uygular.
 
Yüksek Lisans/Doktora İmkânı
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyeleri, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı'nda, yüksek lisans ve doktora düzeyinde lisansüstü eğitim-öğretim programlarını da yürütmektedir. Yüksek lisansa her yıl ortalama 15, doktoraya ise 5 öğrenci alınmaktadır.
Yüksek lisans ve doktora programlarında Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili, Eski (Klâsik) Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı ana bilim dallarında uzmanlaşmaya yönelik eğitim-öğretim verilmektedir.


Mezunların Alacağı Unvanlar / İstihdam Alanları
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olan öğrenciler, gerekli şartları (pedagojik formasyon) yerine getirdikten sonra Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmî ve özel okullarda Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak, Türklük ve Türkçe ile ilgili araştırma kurum ve kuruluşlarında, arşiv ve kütüphanelerde, basın-yayın kuruluşlarında görev yapabilmektedirler.
 
 
>